direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijfsdoeleinden
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

Artikel 4: Bedrijfsdoeleinden

 

*       lid A, sub 1 wordt als volgt aangevuld:

 

        na “geluidzoneringsplichtige inrichtingen”: met “en risicovolle inrichti­gen;”

 

*       lid B, sub 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

De volgende bepaling vervalt:

 

c.     de afstand van een gebouw tot aan de as van de weg zal ten minste 11,00 m bedra­gen;”

Deze bepalingen wordt als volgt vervangen:         

“c.    indien een gevelbouwgrens strak is aangegeven, zal (zullen) per ge­bouw één (of meer) gevel(s) in de gevelbouwgrens worden gebouwd. Indien sprake is van hoeksituaties met twee gevelbouwgrenzen zal de feitelijke voorgegevel in de daarbij behorende gevelbouwgrens worden gebouwd, terwijl voor de andere gevelbouwgrens de bepalingen onder lid d zullen worden toegepast;

d.     indien een gevelbouwgrens rafelig is aangegeven zal (zullen) per ge­bouw één (of meer) gevel(s) binnen een afstand van 15 m in of achter de gevelbouwgrens worden gebouwd;”

 

*       de na deze aanvulling volgende delen van lid B, sub 1, worden opvol­gend vernummerd.

 

*       lid D, sub 1 wordt als volgt aangevuld:

 

“mits dit mogelijk is uit het oogpunt van brandveiligheid;”

 

*       lid D, sub 4 wordt tussen  “hijsinstallaties”  en “wordt” als volgt aange­vuld:

 

“en vergelijkbare bouwwerken”


*       lid D wordt als volgt aangevuld:

 

        “5. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en c en toestaan dat in het geval een vrijstelling voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen op grond van lid F onder 2 wordt verleend,  geen rekening gehouden behoeft te worden met het bepaalde omtrent de gevelbouwgrenzen;

 

6. het bepaalde in lid B sub 2 en toestaan dat de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de op de plankaart met “vrij­stelling hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde van toepassing” aangeduide gronden wordt vergroot tot 15,00 m.”

 

*       lid E wordt als volgt aangevuld:

 

“b.     het gebruik van meer dan 40 % van de oppervlakte van de gronden voor parkeerdoeleinden, voorzover het gronden betreft, gelegen buiten de bebouwingsvlakken, grenzend aan een gevelbouwgrens strak of een ge­velbouwgrens rafelig;

c.      het gebruik van de onder b bedoelde gronden voor de opslag van goede­ren.”

 

*       lid F, sub 1 wordt als volgt aangevuld:

 

         Na “geluidzoneringsplichtige”: met “en risicovolle”;

 

*       lid F, sub 2 wordt als volgt aangevuld:

 

Na “en toestaan dat gronden en bouwwerken” wordt ingevoegd “die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “vrijstelling verkooppunt motorbrandstoffen (incl. LPG) van toepassing” “.

 

*        Lid F, sub 4 vervalt.