direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 19 Water

 

19. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

b.    oevers, bermen en beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

c.    paden;

d.    groenvoorzieningen;

e.    nutsvoorzieningen;

f.     tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

g.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.

19. 2.    Bouwregels

19. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelĀ­den de volgende regels:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m beĀ­dragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

19. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

19. 4.    Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

b.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.