direct naar inhoud van Artikel 12 Verkooppunt van motorbrandstoffen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 12 Verkooppunt van motorbrandstoffen

 

12. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor verkooppunt van motorbrandstoffen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief LPG;

b.    een vulpunt voor LPG, ter plaatse van de aanduiding “vulpunt LPG”;

c.    een opslagpunt voor LPG, ter plaatse van de aanduiding “opslagpunt LPG”;

d.    een afleverzuil voor LPG, ter plaatse van de aanduiding “afleverpunt LPG”;

e.    gebouwen ten behoeve van:

1.    een verkooppunt van motorbrandstoffen;

2.    detailhandel in bijbehorende accessoires en benodigdheden voor motorvoertuigen; 

met de daarbijbehorende:

f.     terreinen;

g.    groenvoorzieningen;

h.    nutsvoorzieningen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12. 2.    Bouwregels

12. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

12. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

12. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

12. 4.    Specifiek gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als opslagpunt voor LPG ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden ter plaatse niet zijn voorzien van de aanduiding "opslagpunt LPG”;

b.    het gebruik van de gronden als vulpunt voor LPG ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden ter plaatse niet zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG";

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhan­del, tenzij het betreft detailhandel in motorbrandstoffen, bij­behorende accessoires en benodigdheden voor motorvoertuigen;

d.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksin­richtingen;

e.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

12. 5.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

-       de aanduidingen “vulpunt LPG”, “opslagpunt LPG” en “afleverpunt LPG” worden verwijderd, mits:

-       de betreffende functies ter plaatse zijn beëindigd.