direct naar inhoud van Artikel 23 Overgangsrecht
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 23 Overgangsrecht

 

23. 1.    Overgangsrecht bouwwerken

23. 1. 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a.    gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b.    na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden ver­nieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning ge­schiedt binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet ge­gaan.

23. 1. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 23.1.1. voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 23.1.1. met maximaal 10%.

23. 1. 3. Lid 23.1.1. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge­bouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

23. 2.    Overgangsrecht gebruik

23. 2. 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

23. 2. 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 23.2.1., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

23. 2. 3. Indien het gebruik, bedoeld in lid 23.2.1, na het tijdstip van inwer­kingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on­derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

23. 2. 4. Lid 23.2.1. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be­grepen de overgangsbepalingen van dat plan.