direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

1.    aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is aangebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

2.    aan-huis-verbonden beroep:

een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van dien­sten, met uitzondering van prostitutie en naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten;

3.    bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

4.    bebouwingspercentage:

een ter plaatse of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

5.    bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

6.    bedrijfswoning/dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

7.    bestaand:

a.    ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouw­werken, en de werken, geen bouwwerken zijnde en werk­zaamheden:

-     bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;

b.    ten aanzien van het overige gebruik:

-     bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;

8.    bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

9.    bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

10.  bijgebouw:

een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architecto­nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

11.  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

12.  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

13.  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

14.  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf­standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

15.  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

16.  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

17.  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

18.  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

19.  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstal­ling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending an­ders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

20.  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

21.  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

22.  erf:

het bouwperceel, voorzover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw;

23.  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

24.  gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

de mogelijkheden om gronden en daarop toegelaten bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te gebruiken;

25.  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

26.  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

27.  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige ge­bouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

28.  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluids­zone moet worden vastgesteld;

29.  hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhin­der;

30.  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw­werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

31.  kampeermiddel:

a.    een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

b.    enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde;

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

32.  kantine:

een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen ver­goeding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en dran­ken;

33.  kantoor:

een dienstverlenend bedrijf, dat is gericht op de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi-) overheidsinstellingen, het bank en verzekeringswezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen;

34.  kap:

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

35.  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

de in bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend door de bewoner en de aan de bedrijvigheid bij woningen gebonden medewerkers;

36.  landschappelijke waarden:

de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap;

37.  milieusituatie:

de situatie, waarbij milieuaspecten dienen te worden beoordeeld, zo­als hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. In het bijzonder dient er bij de situering en omvang van milieubelas­tende functies (o.a. bedrijven) op te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies (o.a. woningen) zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat be­staande milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functione­ren worden beperkt;

38.  nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen trans­formatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmas­ten;

39.  overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

40.  peil:

a.    indien op het land wordt gebouwd:

1.   voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

-     de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2.   voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

-     de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

indien in, op of over het water wordt gebouwd:

-     het Normaal Amsterdams Peil minus 0,66 m;

41.  plan:

het Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden van de gemeente Franekeradeel;

42.  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepa­reerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

43.  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;

44.  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een ri­sico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmings­plan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

45.  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsma­tig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische-massage­salon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

46.  sociale veiligheid:

een ruimtelijke situatie die overzichtelijk, herkenbaar en sociaal controleerbaar is;

47.  straat- en bebouwingsbeeld:

een in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, dat zich in het algemeen kenmerkt door:

-       een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;

-       een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onderling;

-       een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

48.  supermarkt:

detailhandel in de vorm van een zelfbedieningswinkel met een grote verscheidenheid aan artikelen en goederen die met name bestemd zijn voor de dagelijkse levensbehoefte, met name voedings- en ge­notsmiddelen;

49.  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is aange­bouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

50.  verkeersveiligheid:

de veiligheid voor het verkeer die wordt bepaald door de mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;

51.  voorkeurgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

52.  vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;

53.  winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel;

54.  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

55.  wooncentrum:

een accommodatie met bijbehorende voorzieningen voor de huisves­ting van personen die bij hun normale, dagelijkse functioneren huishoudelijke, sociale, sociaal-medische en/of medische begeleiding en/of verzorging behoeven, zoals ouderen of gehandicapten;

56.  woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden, al dan niet in combinatie met gemeenschappelijke ruimten en inpandige bergingen;

57.  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen om­vat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

58.  woonsituatie:

een situatie waarbij, mede door de situering van om de woonfunctie liggende functies en bebouwing, in ieder geval sprake is van een redelijke daglichttoetreding, een redelijke mate van uitzicht en voldoende privacy, alsmede van afwezigheid van hinder.