direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene ontheffingsregels
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 22 Algemene ontheffingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:

a.    de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot en hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;

b.    de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;

c.    de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 37,50 m;

d.    het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd)gebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:

1.    plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2.    gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3.    erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend.